مبانی نظری فناوری آموزشی

...دانلود...

دسته: علوم اجتماعی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 159 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 215

پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی و روانشناسی با عنوان مبانی نظری فناوری آموزشی

تعریف تکنولوژی آموزشی

تکنولوژی آموزش در طول سالهایی که کارشناسان آن را به کار برده اند، دستخوش تغییراتی شده است ک علاوه بر تغییر در جنبه های ظاهری، در محتوا و معنای آن نیز تغییرات رخ داده است. برای درک بهتر تعریف و معنای اصطلاح تکنولوژی آموزشی، لازم است به معنای هر یک از واژه های تشکیل دهنده آن توجه کنیم.

الف) تعریف تکنولوژی

شناخت دقیق تعریف، موضوع و قلمرو رشته تکنولوژی آموزشی تا حدود زیادی به ریشه یابی کلمه تکنولوژی بستگی دارد. این واژه از کلمه تکنولوژیا در یونانی به معنای انجام دادن سیستماتیک یک هنر یا حرفه گرفته شده است. بخش اول این کلمه (techno) تلفیقی از معنای یک هنر و یک فن مشتمل بر دانش مربوط به اصول و توانایی دستیابی به نتایج مورد نظر است. به عبارت دیگر فن به معنای مهارتهای عملی مانند دانستن و انجام دادن است. ریشه کلمه (logos) نیز به معنای استدلال، تبیین، اصل و ارائه دلیل است. بنابراین تکنولوژی به معنای بکارگیری مستدل با منطقی دانش خواهد بود.

بنابراین تکنولوژی به معنی هر گونه مهارت عملی است که در آن از نتایج و یافته های علمی استفاده می شود. به عبارت دیگر، تکنولوژی به معنی دانش کاربردی در مقابل علم محض است. این کلمه در اصل از دو کلمه « تکنیک و لوژی » تشکیل شده است. « تکنیک » به معنای انجام دادن ماهرانه هر کار و « لوژی » – معادل پسوند « شناسی » و به معنای « علم و دانش » است. بنابراین، تکنولوژی را می توان روش شناسی یا دانش و علم به روشهای ماهرانه انجام دادن امور دانست، این معنای دوم چیزی است که واژه تکنولوژی بیشتر برای بیان آن به کار رفته است. دانش تکنولوژی دارای مفاهیم، قواعد و ساختار و تغییرات خاص خود است که برخاسته از، و نهفته در فعالیت انسانی است. در مقابل دانش محض یا دانش علمی که به بیان جهان طبیعی و پدیده های موجود در آن می پردازد، دانش تکنولوژیک درباره روشهای انجام دادن امور است، که از طریق فعالیت تعریف می شود و با فعالیت به وجود می آید و به کار گرفته می شود.

کلمات کلیدی:

رسانه

الگوهای آموزشی

هدفهای آموزشی

فناوری آموزشی

راهبردهای یادگیری

فهرست مطالب

مبانی نظری فناوری آموزشی 1

فصل اول: تعریف تکنولوژی آموزشی 1

الف) تعریف تکنولوژی 1

ب) تعریف آموزش از دیدگاههای مختلف 2

ج) تعریف تکنولوژی آموزشی 7

شکل 1 – رابطه علوم محض با علوم کاربردی 8

شکل 2- طبقه بندی ابعاد و حیطه های رشته تکنولوژی آموزشی 9

تاریخچه پیدایش و تحول تکنولوژی آموزشی 10

جدول 1- دوره های تحول رشته تکنولوژی آموزشی از آغاز تکوین تاکنون 12

تعریف رسانه و وسایل آموزشی 16

تحقیق درباره رسانه ها 17

نتایج تحقیقات در زمینه رسانه ها 21

دوره دوم: رویکرد تعبیری- شناخت گرایی- تکنولوژی نظامها 25

مباحث محتوایی تکنولوژی آموزشی در دوره دوم 27

رخداد سوم: 31

دوره سوم: رویکرد اقتصادی- ساخت گرایی- تکنولوژی متفکرانه 37

کاربرد و دستاوردهای کنونی رشته تکنولوژی آموزشی 40

رابطه رشته تکنولوژی آموزشی با سایر رشته های علوم تربیتی 44

ماهیت کاربردی این رشته دو نوع ارتباط را با سایر رشته های درون و بیرون علوم تربیتی برقرار می کند: 45

ارتباط با رشته های مهندسی: 45

ارتباط با رشته های همجوار: 46

فصل دوم آماده سازی 49

الف) الگوهای آموزشی 49

1- الگوی کمپ 51

2- الگوی انستیتوی توسعه آموزشی 52

3- الگوی روش تهیه برنامه های آموزشی ضمن خدمت 55

4- الگوی تهیه نظامهای آموزشی 55

5- الگوی آموزش معیاری 55

ب) سنجش نیازها 56

تعریف نیاز 57

شکل 9- سنجش نیازها 58

ج) تحلیل موضوع 61

در این قسمت به بحث درباره روشهای تجزیه و تحلیل هر یک از موضوعات عملی و نظری می پردازیم: 64

1- تجزیه و تحلیل موضوعات عملی 64

2- تجزیه و تحلیل موضوعات نظری 66

د) تعیین و اندازه گیری مهارتهای ورودی فراگیران 69

ه) طراحی نظام مدیریت 73

طراحی نظام مدیریت شامل پنج فعالیت است که در ذیل به شرح هر یک از آنها می پردازیم: 75

1- برنامه ریزی 75

2- سازماندهی 77

3- هماهنگی 79

4- ارزشیابی 81

5- گزارش 82

فصل سوم طراحی 82

الف) تعیین هدفهای آموزشی 82

1- طبقه بندی هدفهای آموزشی بلوم 86

طبقه بندی هدفهای آموزشی در حیطه شناختی 86

طبقه بدنی هدفهای آموزشی در حیطه عاطفی 88

طبقه بندی هدفهای آموزشی در حیطه روانی- حرکتی 89

1- دریافت (آگاهی از اشیاء و کیفیت آنها) : 89

2- آمادگی (آمادگی و تطبیق برای انجام دادن یک عمل خاص) : 89

3- پاسخ هدایت شده (رفتاری که زیر نظر مربی انجام شود) : 89

4- خودکار شدن عمل (رفتار یادگیری شده به صورت عادت در می آید) : 90

5- رفتار مرکب (رفتار ماهرانه و با صرف حداقل وقت و انرژی انجام شود) : 90

6- تطبیق و ابداع (تغییر رفتار با توجه به تغییر وضعیت) . 90

2- طبقه بندی هدفهای آموزشی گانیه 91

1- مهارتهای ذهنی 94

2- راهبردهای شناختی 95

3- اطلاعات لغوی 95

4- مهارتهای یدی 96

5- گرایشها 96

3- طبقه بندی هدفهای آموزشی مریل 97

ب) طراحی آموزشی 105

1- الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر رویکرد سیستمی 107

طراحی آموزشی در سطح خرد 107

طراحی آموزشی در سطح کلان 107

2- الگوی طراحی گانیه و بریگز 108

3- الگوی طراحی مریل (نظریه نمایش اجزاء) 115

اینک به بررسی سوال محوری سوم می پردازیم: 127

ج) روشهای ارائه و ارزشیابی آموزش کدامند ؟ 127

4- الگوی طراحی رایگلوث (نظریه شرح و بسط) 130

الف) اجزاء تشکیل دهنده آموزش کدامند ؟ 131

ب) ترتیب و توالی اجزاء آموزش به چه شکل است ؟ 132

ج) روشهای ارائه و ارزشیابی آموزش کدامند ؟ 137

مراحل بکارگیری الگوی رایگلوث در طراحی آموزش 139

5- طراحی انگیزه ای آموزش 140

6- الگوی طراحی آموزش مبتنی بر رویکرد ساخت گرایی 151

2- موارد مربوط 159160

3- منابع اطلاعاتی 162

4- ابزارهای شناختی (ساختن- دانش) 163

5- ابزارهای مباحثه/ همکاری 168

6- پشتیبانی اجتماعی/ زمینه ای 170

پشتیبانی یادگیری در محیطهای یادگیری ساخت گرا: 171

ج) انتخاب رسانه آموزشی 182

تعریف رسانه آموزشی 183

وسایل کمک آموزشی 183

تفاوت رسانه آموزشی با وسایل کمک آموزشی 184

تحقیقات در زمینه رسانه ها 186

تحقیقات عکس العملهای شناختی در مواجهه با رسانه ها 191

1- گرایش شاگرد نسبت به رسانه 192

2- برداشت شاگرد از میزان سهولت یا صعوبت یادگیری از یک رسانه 194

3- انتخاب روش و رسانه به وسیله فراگیر 194

اصول انتخاب رسانه 196

د) تعیین راهبردهای یادگیری 198

انواع راهبردهای یادگیری 201

1- راهبردهای تکرار و تمرین پایه 202

2- راهبردهای تکرار و تمرین پیچیده 202

3- راهبردهای شرح و بسط پایه 203

4- راهبردهای شرح و بسط پیچیده 205

5- راهبردهای سازماندهی پایه 206

6- راهبردهای سازماندهی پیچیده 207

7- راهبردهای نظارت بر درک مطلب 209

8- راهبردهای احساسی و انگیزه ای 210

لینک کمکی
لیست پایان‌نامه‌ها